สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้เป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ดำเนินการที่จุดตัวอย่าง ณ ศาลาประชาคม บ้านนาดี ม.10 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดย นายสุวัฒน์ มีอุปการ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมกันทั้งจังหวัด 16 อำเภอ 17 ตำบล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช./อช.กพสม.กพสต.อถล.จำนวน 15 คน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ใช้พลังชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 นำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้คติพจน์(Motto) ” 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย

กิจกรรมวันที่ 1 ฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนและการฟังบรรยายจากจิตอาสา พร้อมด้วยการฟังบรรยายด้วยคลิปวิดีโอการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการถอดบทเรียนสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมวันที่ 2 กิจกรรมเอามื้อสามัคคี(ภาคปฏิบัติ) และเวทีเสวนา บริหารจัดการดิน น้ำ ป่าและประกาศเจตนารมย์เนื่องในวันดินโลก
กิจกรรมวันที่ 3 เรียนรู้ความสำเร็จ”โก่งธนูโมเดล”และถอดบทเรียน การประชาสัมพันธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
Change for good
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)