หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาปรัง

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บ้านนาปรัง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกวาง  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

เมื่อปี พ.ศ. 2244 มีคนกลุ่มแรกที่อพยพมาจากตำบลปลักหนู โดยหนีโรคระบาดมา ได้ตั้งถิ่นฐานที่บริเวณนี้ มีการประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก และทำนาได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านนาปรัง” จนถึงปัจจุบัน

 

คำขวัญหมู่บ้าน

“กองทุนชุมชนดี สามัคคีดีเด่น เน้นวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงเขาน้ำค้าง”

 อาณาเขต

หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากตัวตำบลคลองกวาง ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอนาทวีไปทางทิศใต้  ประมาณ 30 กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดสงขลาประมาณ 75 กิโลเมตร สภาพ เป็นที่ราบเนินเขา

ทิศเหนือ                  จด       หมู่ที่ 2  บ้านคลองไข่มุก อ.นาทวี

ทิศใต้                       จด      บ้านลุ่ม,บ้านวังไทร ต.ทับช้าง อ.นาทวี

ทิศตะวันออก           จด       บ้านสะท้อน  ต.สะท้อน อ.นาทวี

ทิศตะวันตก            จด       บ้านควนตานี   อ. สะเดา จ.สงขลา

ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ                                                            

บ้านาปรัง มีพื้นที่ 27,500 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติ สัตว์ป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์และได้ถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในปัจจุบัน  สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น

แหล่งน้ำ

๑.      คลองธรรมชาติ
 • คลองพังลา
 • คลองสม๊อง
 • คลองลึก
 • เตราะลง
 • เตราะดำ
 • เตราะหมาก
๒.      ฝาย
 • ฝายพรุชิง

การคมนาคมและการสื่อสาร                                                                         

                   เส้นทางการคมนาค 3 สาย ที่สามารถใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบลใกล้เคียง และติดต่อกับที่ว่าการอำเภอได้ตลอดปี ซึ่งมีเส้นทางการคมนาคม 3 สายคือ

 • ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายคลองแงะ – นาทวี – บ้านประกอบ
 • ถนนทางคลองแตงจีน – บ้านเก่า – บ้านนาปรัง ระยะทาง 15 กิโลเมตร
 • ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายสะท้อน – นาปรัง ระยะทาง 16 กิโลเมตร

แหล่งท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
         บ้านนาปรังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมาก คือ
 1. อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
 2.  อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง
 3.  น้ำตกโตนลาด,น้ำตกโตนสูง,น้ำตกวังพรหม

 

 การนับถือศาสนา                                                                  

ประชากร นับถือศาสนาพุทธ 100%

จำนวนประชากร                                               

          จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ตามเกณฑ์ข้อมูล จปฐ. ปี 2560 จำนวน 391 ครัวเรือน ประชากร ชาย 606 หญิง 624 คน รวมทั้งสิ้น 1,230 คน

จำแนกตามช่วงอายุได้ดังนี้

ช่วงอายุ

ชาย (คน) หญิง (คน)

รวม (คน)

1 เดือน ถึง 5 เดือน
1
1
2
6 เดือน ถึง  1 ปี
2
1
3
1 ปี 1 เดือน – 2 ปี
7
8
15
3 ปี – 5 ปี
20
17
37
6 ปี – 12 ปี
67
60
127
13 ปี – 14 ปี
15
16
31
15 ปี – 18 ปี
39
25
74
19 ปี – 25 ปี
61
64
125
26 ปี – 34 ปี
78
91
169
35 ปี – 49 ปี
158
170
328
50 – 59 ปี
76
89
165
60 ปี ขึ้นไป
82
72
154
รวมทั้งสิ้น
606
624
1230

การศึกษา                                    

 – โรงเรียนบ้านนาปรัง

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาปรัง

– เยาวชนได้เรียนต่อ ได้มีโอกาสรับการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

สภาพทางเศรษฐกิจ/การประกอบอาชีพ                                                                       

                –  อาชีพทำสวน    จำนวน  855 คน

–  อาชีพค้าขาย     จำนวน   25 คน

–  อาชีพรับจ้าง     จำนวน   8  คน

–  อาชีพอื่น ๆ       จำนวน  468 คน

     รายได้เฉลี่ย   56,168     บาท/คน/ปี (จากข้อมูล จปฐ.ปี 2560)

ประเพณี/วัฒนธรรม 

            ชาวบ้านบ้านนาปรังส่วนใหญ่จะยึดถือประเพณีดั้งเดิม เช่นประเพณีตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่,วันสาร์ท ประเพณีชักพระ,สงกรานต์,ประเพณีเข้าพรรษา,ประเพณีลอยกระทง ทำบุญเดือนสิบ บวชพระเณร ขึ้นบ้านใหม่ฯลฯ

ด้านความเชื่อ

การนับถือของคนในชุมชน มีการไหว้บรรพบุรุษ (ไหว้เทวดา) ประจำปีในช่วงเดือน 6

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
ที่
ชื่อ – สกุล
ความสามารถ
1
นายสนิท  โสภณวิศิทธิ์
ขยายพันธุ์พืชและผลไม้
2
นายบุญชู  เสวนา
ขยายพันธุ์พืช
3
นางฐิตาพร  แก้วย้อย
เลี้ยงเป็ด(สูตรอาหารสัตว์)
4
นางครื้น  หนูใหม่
ถนอมอาหาร

2.ด้านแพทย์แผนไทย

ที่
ชื่อ – สกุล
ความสามารถ
1
นายถวิลย์  จันทร์สุวรรณ
นวดแผนไทยและต้มยาสมุนไพร
2
นางบัวจัน  จันทร์ศรี
นวดแผนไทย
3
นายสมใจ  รอดไกร
ยารักษาเริม
4
นางกวีพร  ย่องเส้ง
นวดแผนไทย
5
นางนิษา  รอดไกร
นวดแผนไทย
3.ด้านงานฝีมือ
ที่
ชื่อ – สกุล
ความสามารถ
1
นางแนม  หนูใหม่
จักรสาน
2
นางถนอม  บุรีศรี
จักรสาน
3
นางวิล  ดำคง
จักรสาน
4
นางปราณี  จินดาประเสริฐ
ดอกไม้แห้ง
5
นายอำนวย  ชูอรัญ
งานไม้
6
นางนิตยา  หนูคง
ดอกไม้แห้ง
๔.ด้านเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่
ชื่อ – สกุล
ความสามารถ
1
นายวิทยา  วุ่นแสง
หมอจับผึ้งป่า
2
นายปกาศิต  ขาวน้อย
ซ่อมรองเท้า นาฬิกา
3
นายสุธรรม  รัตนการ
ตีมีด ปลอกมีด
4
นายสมศักดิ์ วิสุรสิทธิ์
ตีมีด ปลอกมีด

5.ด้านอื่น ๆ
ที่
ชื่อ – สกุล
ความสามารถ
1
นางวิล  ชูวาส
ขนมพื้นบ้าน
2
นางเขียน  แก้วย้อย
ขนมพื้นบ้าน
3
นางกลิ่น  ยอดสุวรรณ
ขนมพื้นบ้าน
4
นางแนม  หนูใหม่
ขนมพื้นบ้าน
5
นางนิยม ขาวแก้ว
ขนมพื้นบ้าน
ข้อมูลกลุ่มองค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 
 ที่
 ชื่อกลุ่ม/องค์กร
ก่อตั้งเมื่อ
สมาชิกแรกเข้า
 เงินสัจจะ/หุ้นทุน/ทุนแรกเข้า
สมาชิกปัจจุบัน
เงินสัจจะหุ้น
ปัจจุบัน
เงินทุนหมุนเวียน
1.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาปรัง
2533
50
200,000
1,570 คน
70174130
70174130
2
ศูนย์สาธิตการตลาด
2535
30
15,000
113
226,000
226,000
3
กองทุนหมู่บ้านฯ
2544
110
1,000,000
314
2,300,000
2,300,000
4
กลุ่มสัจจะวันละบาท
2549
400
12,400
966
1,600,000
1,600,000
5
กลุ่มน้ำดื่มหยดน้ำค้าง
2544
230000
6
กลุ่มเกษตรกรทำสวน
2542
1 กล่ม/15 คน
9 กลุ่ม/324 คน
8507544
7
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
2553
213
5,000
20
20000000
2000000
8
กลุ่มเลี้ยงสัตว์
2554
15 คร.
70 คน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)