การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลา

|
เข้าชม 0 ครั้ง

จังหวัดสงขลา มีการร่วมมือของทุกภาคส่วนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาดำเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และเป็นเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ตามหลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างใน” สร้างตัวอย่างการใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงในครัวเรือนต้นแบบ ก่อนขยายผลเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” และขยายผลสร้างการเรียนรู้จากสร้างการเรียนรู้จากบ้านพี่สู่บ้านน้องต่อไปจังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 4,930,900 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

งบประมาณตามแผนการปฏิบัติราชการ จำนวน 3 โครงการเป็นเงิน 3,095,500 บาท
1)โครงการสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน ๑๕๔,๗๐๐ บาท
2)โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 84,800 บาท เป็นเงิน 1,356,800 บาท
3)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 16 อำเภอ ๆ ละ 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 19,800 เป็นเงิน 1,584,000 บาท

บประมาณโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 โครงการเป็นเงิน 1,835,400 บาท
1)โครงการสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน ๒๑๑,๗๐๐ บาท
2)โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 18 หมู่บ้าน ๆ ละ 89,800 บาท เป็นเงิน 1,616,400 บาท
3)โครงการติดตามประเมินผลการของแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 7,300 บาท

นอกจากนี้จังหวัดสงขลายังน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มากำหนดเป็นแนวทางในการสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้าน ด้วยโครงการ “เรารักสงขลา” ด้วยการสร้างจิตสำนึกในการรักแผ่นดินเกิด เทิดทูนคุณธรรม ร่วมกันรักษาสภาพบ้านเรือนให้สะอาดสวยงาม ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ก้าวไปสู่การมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุขในที่สุดความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/คสช./มท.รัฐบาลได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2557 เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วน โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ผลการดำเนินงานถึงปัจจุบันจังหวัดสงขลา มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 132 หมู่บ้าน จำแนกตามผลการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็นระดับระดับต่าง ๆ คือ-หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับระดับ “พออยู่ พอกิน”จำนวน 78 หมู่บ้าน-หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับระดับ “อยู่ดี กินดี”จำนวน 45 หมู่บ้าน-

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับระดับ “มั่งมี ศรีสุข”จำนวน 9 หมู่บ้าน และมีผลประเมินความสุขมวลรวม (Gross Village Happiness : GVH) โดยการมีส่วนร่วม ในหมู่บ้านต้นแบบ ดังนี้มีระดับคะแนน อยู่ในระดับหมู่บ้าน“อยู่ดี มีสุข” จำนวน 2 หมู่บ้านมีระดับคะแนน อยู่ในระดับหมู่บ้าน“อยู่เย็น เป็นสุข” จำนวน 130 หมู่บ้าน

แผนการดำเนินงาน ปี 2560
1)โครงการสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน ๑๕๔,๗๐๐ บาท (ดำเนินการในไตรมาส 1)
2)โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 84,800 บาท เป็นเงิน 1,356,800 บาท (ดำเนินการในไตรมาศ 2 -3)
3)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 16 อำเภอ ๆ ละ 6 หมู่บ้าน ๆ ละ 19,800 เป็นเงิน 1,900,800 บาท (ดำเนินการในไตรมาศ 2)

(Visited 1 times, 1 visits today)