ดาวน์โหลด
14 มิถุนายน 2561 / 10.05 น.
ประชาสัมพันธ์บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น  โดยมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ จำนวน 125 ราย สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น โดยมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ จำนวน 125 ราย สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด
14 มิถุนายน 2561 / 09.25 น.
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2561 ผู้ที่สนใจส่งเรื่องของแม่ตนเองพร้อมส่งให้สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2561 ผู้ที่สนใจส่งเรื่องของแม่ตนเองพร้อมส่งให้สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด
14 มิถุนายน 2561 / 08.52 น.
บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561)

บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561)

ดาวน์โหลด
14 มิถุนายน 2561 / 08.51 น.
คำชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบการประเมินที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

คำชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

ดาวน์โหลด
14 มิถุนายน 2561 / 08.38 น.
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวด “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561” เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนไทยอายุระหว่าง 12-25 ปี เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2561.html

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวด “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561” เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนไทยอายุระหว่าง 12-25 ปี เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2561.html

ดาวน์โหลด
13 มิถุนายน 2561 / 09.36 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจประเมินและเผยแพร่สถานประกอบการไมซ์ที่ขอรับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 แก่ผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์ประชุม สถานที่แสดงสินค้า โรงแรม รีสอร์ท และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมาชาติ เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบุรี ศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจประเมินและเผยแพร่สถานประกอบการไมซ์ที่ขอรับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 แก่ผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์ประชุม สถานที่แสดงสินค้า โรงแรม รีสอร์ท และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมาชาติ เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบุรี ศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด
01 มิถุนายน 2561 / 14.53 น.
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้- 22 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th/songkhla หรือหมายเลขโทรศัพท์ 074-333212

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้- 22 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th/songkhla หรือหมายเลขโทรศัพท์ 074-333212