ดาวน์โหลด
19 มีนาคม 2561 / 10.45 น.
จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการประกวด “หนูน้อย OTOP” ในงาน “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกล สู่ชายแดนใต้” ประจำปี 2561 รับสมัคร เด็กชาย/หญิง อายุ 5-9 ปี และอาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้- 26 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ/จังหวัด ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhla.cdd.go.th หรือสอบถามโทร. 081-4220749 (คุณกาญจนา)

จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการประกวด “หนูน้อย OTOP” ในงาน “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกล สู่ชายแดนใต้” ประจำปี 2561 รับสมัคร เด็กชาย/หญิง อายุ 5-9 ปี และอาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้- 26 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ/จังหวัด ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhla.cdd.go.th หรือสอบถามโทร. 081-4220749 (คุณกาญจนา)

ดาวน์โหลด
16 มีนาคม 2561 / 13.20 น.
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจและบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามประกาศ ก.ศป. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดวิธีการแสดงความคิดเห็นและรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ได้ตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจและบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามประกาศ ก.ศป. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดวิธีการแสดงความคิดเห็นและรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ได้ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2561 / 09.12 น.
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ชั้น 2

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ชั้น 2

ดาวน์โหลด
12 กุมภาพันธ์ 2561 / 14.48 น.
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจอบรมโครงการบริการวิชาการประจำปี 2561 จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Line Sticker วาดได้ ขายจริง”, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบสร้างสรรค์ Infographic อย่างมืออาชีพ”, โครงการการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา และโครงการการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) จัดโดย คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.comm-sci.pn.psu.ac.th/aoc

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจอบรมโครงการบริการวิชาการประจำปี 2561 จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Line Sticker วาดได้ ขายจริง”, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบสร้างสรรค์ Infographic อย่างมืออาชีพ”, โครงการการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา และโครงการการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) จัดโดย คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.comm-sci.pn.psu.ac.th/aoc

ดาวน์โหลด
07 กุมภาพันธ์ 2561 / 16.02 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th