ดาวน์โหลด
27 พฤศจิกายน 2561 / 16.07 น.
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม D กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม D กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์)

ดาวน์โหลด
22 พฤศจิกายน 2561 / 14.06 น.
ประกาศ จังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ ส่งเสริมตลาดธุรกิจท่องเที่ยว กิจกรรม : การจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2562)

ประกาศ จังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ ส่งเสริมตลาดธุรกิจท่องเที่ยว กิจกรรม : การจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2562)

ดาวน์โหลด
22 พฤศจิกายน 2561 / 10.36 น.
Slide PowerPoint การบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Slide PowerPoint การบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด
21 พฤศจิกายน 2561 / 16.55 น.
Slide PowerPoint การบรรยาย เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย หัวหน้าปวัน  พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา จากการจัดประชุมการฝึกอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Slide PowerPoint การบรรยาย เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย หัวหน้าปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา จากการจัดประชุมการฝึกอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา