โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นายปวัน พรหมพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นายประโมทย์ ดำจวนลม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางยินดี รักขะพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนงลักษณ์ ย้อยดำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
.........................................
ตำแหน่ง....................................
..................................
ตำแหน่ง...............................................
นางบุญฑิตยา แก้วมัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสมเกียรติ อินทสุวรรณโณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกาญดา จิตมานะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวมนัสนันท์ สังข์เกลี้ยง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุกฤตา พ้นภัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

...................................
ตำแหน่ง....................................
นางจารุวรรณ จันทร์มา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีอาณูวาร์ อะสัน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางสาวกนกวรรณ เจริญพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุจิรา สัมพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอนงค์ ช่วยรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอาคม ประสมสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
......................................
ตำแหน่ง.............................
นางสาธิตา แก้วจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางจารุณี คงเล่ง
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ส3

นางสาวพิมพิชญ์ รัตนประดิษฐ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสายพิณ แก้วนพรัตน์
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวโสภิดา ปานะบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายหิรัญ ชัยณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวฐิติมณฑ์ ปานแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศรัญญา ชั้นวิเชียร
พนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)