โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นายปวัน พรหมพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางยินดี รักขะพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนงลักษณ์ ย้อยดำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
.........................................
ตำแหน่ง....................................
..................................
ตำแหน่ง...............................................
นางบุญฑิตยา แก้วมัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสมเกียรติ อินทสุวรรณโณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
.................................................
ตำแหน่ง....................................
นางเบญจมาศ สุทัศน์ ณ อยุธยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
....................................
ตำแหน่ง..................................
ว่าที่ร้อยตรีอาณูวาร์ อะสัน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางจารุวรรณ จันทร์มา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ เจริญพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุจิรา สัมพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
...............................................
ตำแหน่ง.............................................
นางสาวพิมพิชญ์ รัตนประดิษฐ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
......................................
ตำแหน่ง.............................
นางจุติกานต์ ดำส่งแสง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวฐานิดา ถนอมนวล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายหิรัญ ชัยณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวโสภิดา ปานะบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
น.ส.พรหมภัสสร ชคกรธนวัจน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสายพิณ แก้วนพรัตน์
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวสิริมา บุณยะวันตัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางจารุณี คงเล่ง
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ส3
นางวรรณดี ขนาบแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศรัญญา ชั้นวิเชียร
พนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)