โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นายมงคล ปัตลา

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นายประโมทย์ ดำจวนลม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายฉลอง รักษ์กุล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางยินดี รักขะพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวกาญดา แก้วเอียด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสถาพร สมกอบกิจ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางเจียมจิต ชูวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
.......................................
ตำแหน่ง........................................
นางบุญฑิตยา แก้วมัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกาญดา จิตมานะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจรรยา สุทธิสาโร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุกฤตา พ้นภัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีอาณูวาร์ อะสัน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางกาญจนา ทองพูน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางจารุวรรณ จันทร์มา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางนันทนา ศิริวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอนงค์ ช่วยรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอาคม ประสมสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
......................................
ตำแหน่ง.............................
นางเสาวลักษณ์ เส้งนนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสาธิตา ภูมิสถิตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายหิรัญ ชัยณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนภัทธิญา สรเพ็ชร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวเมวิกา เหมือนสี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาววิภาพร ชาลีจังหาญ
พนักงานแม่บ้าน
นางสาวโสภิดา ปานะบุตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางจารุณี คงเล่ง
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ส3.
นางพิชยา จินเดหวา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจุฑารัตน์ เทพศรี
พนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)