โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นายปวัน พรหมพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นายประโมทย์ ดำจวนลม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

..........................................

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางยินดี รักขะพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวกาญดา แก้วเอียด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
.........................................
ตำแหน่ง....................................
นางเจียมจิต ชูวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางยินดี บุญเตชพิทักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางบุญฑิตยา แก้วมัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกาญดา จิตมานะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจรรยา สุทธิสาโร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุกฤตา พ้นภัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีอาณูวาร์ อะสัน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางกาญจนา ทองพูน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางจารุวรรณ จันทร์มา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางนันทนา ศิริวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอนงค์ ช่วยรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอาคม ประสมสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
......................................
ตำแหน่ง.............................
นางเสาวลักษณ์ เส้งนนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสาธิตา ภูมิสถิตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายหิรัญ ชัยณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนภัทธิญา สรเพ็ชร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวกมลพร เดชะพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสายพิณ แก้วนพรัตน์
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวโสภิดา ปานะบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจารุณี คงเล่ง
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ส3.
นางสาวฐิติมณฑ์ ปานแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจุฑารัตน์ เทพศรี
พนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)