โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นายปวัน พรหมพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางยินดี รักขะพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวกาญดา จิตมานะ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวมนฤดี ชาตรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุวรรณี ศิริโกศล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางบุญฑิตยา แก้วมัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
..............................................................
ตำแหน่ง........................................................................
นางสายจิตร พืชพันธุ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
.............................................................
ตำแหน่ง..................................................................
นางกาญจนา น้าวประจุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีอาณูวาร์ อะสัน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางเมรี ขวัญโภคา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ เจริญพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุจิรา สัมพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางทิพาพันธ์ บัวเผื่อนน้อย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิมพิชญ์ รัตนประดิษฐ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
......................................
ตำแหน่ง.............................
นางเรวดี มีชำนาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกุลรัตน์ ประดับจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายหิรัญ ชัยณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวโสภิดา ปานะบุตร
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
...........................................................
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสายพิณ แก้วนพรัตน์
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวสิริมา บุณยะวันตัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางจารุณี คงเล่ง
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ส3
นางสาวฐานิดา ถนอมนวล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศรัญญา ชั้นวิเชียร
พนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)