สพจ.สงขลาจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

 

สพจ.สงขลาจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

วันนี้ (2 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ วัดโคกพยอมสุการาม หมู่ที่ 3 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา

นายปวัน  พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด, นายอำเภอนาหม่อม, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้าฝ่าย, พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ วัดโคกพยอมสุการาม หมู่ที่ 3 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยมี นายราชิด  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ทั้งนี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ  ได้จัดตั้งขึ้น โดยกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒  โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน  ดังนี้

1.เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และ ด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนา  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาให้เจริญเติบโต  เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ

2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในส่วนที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่จะดำเนินการเองได้

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์  โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี” กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน  จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกปี  รายได้จากทอดผ้าป่าฯ จะนำเงินไปช่วยเหลือเด็กวัยแรกเกิดถึงหกปี  ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในส่วนที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่จะดำเนินการเองได้  หรือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วแต่ยัง ไม่เพียงพอ

ปัจจุบัน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสงขลา  มียอดเงินในบัญชี เงินฝากธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด จำนวน  3,777,361.01 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทหนึ่งสตางค์) สำหรับยอดเงินการทอดผ้าป่าในวันนี้ เป็นเงิน 327,053 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบสามบาทถ้วน)

การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ รายได้จะนำไปสมทบกับยอดเงินกองทุนที่อยู่ในบัญชีดังกล่าว  และจะได้กำหนดแผน/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ  ให้เป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)