สพจ.สงขลาจัดการประชุมคณะทำงาน โครงการขยายผลการดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชนระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ระดับอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบล ผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง

|
เข้าชม 0 ครั้ง

สพจ.สงขลาจัดการประชุมคณะทำงาน โครงการขยายผลการดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชนระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ระดับอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบล ผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561

วันนี้ (12 ก.พ. 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน โครงการขยายผลการดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชนระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ระดับอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบล ผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ตัวแทนส่วนราชการ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมในครั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. เรื่องการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบขยายผล จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ “จากโรงเรียนสู่ชุมชน”

2. คำสั่งจังหวัดสงขลา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ รวม 9 ฝ่าย โดยคณะทำงานโครงการขยายผลการดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับจังหวัด มีพัฒนาการจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

3. จังหวัดสงขลาได้จัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมตามงบยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ให้คณะทำงานโครงการขยายผลการดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชน ดำเนินงานตามโครงการ ตามพระราชดำริ ตามรอยเท้าพ่อ กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบขยายผล จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ “จากโรงเรียนสู่ชุมชน” ในรูปแบบของการบูรณาการการดำเนินงานทุกระดับ เป็นเงิน 2,312,250 บาท

เรื่องเพื่อพิจารณา : การดำเนินกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

1. ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบขยายผล จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ “จากโรงเรียนสู่ชุมชน”   รวม 70 คน และประชุมระดับอำเภอ เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ : 1 ครั้ง 20 คน  เข้าร่วมโครงการฯ 30 ครัวเรือน

2. สำรวจความต้องการ โดยสำรวจความพร้อม ความต้องการในการดำเนินกิจกรรมประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. การประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิต โดยการประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิต ชุมชนละ 40 คน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพตามทางเลือก

4. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต   สนับสนุนปัจจัยการผลิตหมู่บ้าน/ชุมชน  จำนวน 30 ครัวเรือน ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท

5. การอำนวยการเพื่อการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน การติดตามครัวเรือนเกษตรกร   ติดตามผลการดำเนินงานของครัวเรือนเป้าหมาย ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)