สพจ.สงขลาติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอสิงหนคร ประจำปี 2561

|
เข้าชม 0 ครั้ง

สพจ.สงขลาติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอสิงหนคร ประจำปี 2561

วันนี้ (8 ก.พ. 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสิงหนคร  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้คณะทำงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา นำโดย นางยินดี  รักขะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอสิงหนคร ประจำปี 2561 โดยมีพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทีมงานเทศบาลตำบลม่วงงามและเทศบาลเมืองสิงหนคร เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

ทั้งนี้ การติดตามในครั้งนี้เป็นการติดตามของคณะทำงานที่ 1 (โซนที่ 1) ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร  (ติดตามตัวอย่างการบันทึกข้อมูลจปฐ. จำนวน 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน ซึ่งคณะทำงานได้พูดคุยและสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคจากผู้จัดเก็บและผู้บันทึกข้อมูลจปฐ. รวมถึงให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง ชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจปฐ. ประจำปี 2561 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 1 times, 1 visits today)