^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

สวัสดิ์  มีแต้ม

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

หน้าแรก

กิจกรรมสำคัญ

 


:: ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง   เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ฐ า น ร า ก มั่ น ค ง ::


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต

วันนี้ 26 มกราคม 2558 นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2558


 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา

วันนี้ 26 มกราคม 2558 นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา พบปะคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ในวาระการประชุมประจำเดือน มกราคม 2558 ของ คกสจ.สงขลา

 

จังหวัดเคลื่อนที่ อ.หาดใหญ่

วันที่ 23 มกราคม 2558 นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ โดยนายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ ร่วมจัดนิทรรศการการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, การนำผลิตผลของกองทุนพัฒนา่บทบาทสตรีมาร่วมาแสดง และการจัดคลินิกกองทุนหมู่บ้าน โดยท่านผู้ว่าฯ ได้มอบเงินให้แก่เด็กยากจนจากกองทุนเด็กในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน  10 ทุน


อบรมการพัฒนาเว็บไซต์

วันที่ 22 มกราคม 2558 นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบทั้ง 16 อำเภอ


ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามงานพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นายสมพร อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ติดตามผลการดำเนินงานและการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ ให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน


 การตรวจติดตามงานพัฒนาชุมชนรายไตรมาส

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2885 นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามงานพัฒนาชุมชนของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) ครั้งที่ 1/2558 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่
  

 
Copyright © 2013. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา Rights Reserved.