^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

สวัสดิ์  มีแต้ม

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

หน้าแรก

กิจกรรมสำคัญ

 


:: ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง   เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ฐ า น ร า ก มั่ น ค ง ::


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

**หนังสือแจ้งอำเภอ**

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินความเหมาะสมโดยการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปี ๒๕๕๘ ...(18 ก.พ.58)

 วันที่ 8 มีนาคม 2558 จังหวัดสงขลา จัดงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 17

8 มีนาคม 2558 นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558 ครั้งที่ 17 ที่จังหวัดสงขลากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2558 บริเวณสระบัว สงขลา โดยมี กงสุลประจำเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเทศจีน พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ และสตรีทุกองค์กรของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงาน


 

นายสมพร อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน จ.สงขลา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพร อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน จ.สงขลา โดยมี นางเรณู ทิพย์มณี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายฉลอง รักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และนางสาวกาญดา แก้วเอียด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับ

การประชุมคณะทำงานการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558


การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจยุทธศาสตร์ OTOP และเป็นการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านการผลิต การตลาด การออกแบบ มาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP


 

การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มฯ, หัวหน้าฝ่ายฯ และพัฒนาการอำเภอ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ระหว่างพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มฯ, หัวหน้าฝ่ายฯ และพัฒนาการอำเภอ พร้อมการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

Copyright © 2013. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา Rights Reserved.