ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายปวัน พรหมพิทักษ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสงขลาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

23 พฤษภาคม 2561 / 11.23 น.

ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 33 ของโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม Youth Exchange Scholarship (YES) นักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.6 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yesthailand.org ตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 33 ของโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม Youth Exchange Scholarship (YES) นักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.6 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yesthailand.org ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

17 พฤษภาคม 2561 / 11.35 น.

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด

17 พฤษภาคม 2561 / 08.41 น.

ประชาสัมพันธ์จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคัดเลือกผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ส่งแบบประวัติเพื่อรับการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคัดเลือกผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ส่งแบบประวัติเพื่อรับการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

09 พฤษภาคม 2561 / 10.30 น.

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ หรือดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ infographic ชุด “ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร” จำนวน 6 ตอน ได้ที่เว็บไซต์ www.youtube.com รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ หรือดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ infographic ชุด “ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร” จำนวน 6 ตอน ได้ที่เว็บไซต์ www.youtube.com รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

17 เมษายน 2561 / 10.51 น.

โครงการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2561 : กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2561 : กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

05 เมษายน 2561 / 15.59 น.

เชิญผู้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ เข้าร่วมกลุ่มการพัฒนาองค์ความรู้ร้านค้าชุมชนออนไลน์ Village E-commerce ที่ Facebook Fanpage ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code และดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

เชิญผู้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ เข้าร่วมกลุ่มการพัฒนาองค์ความรู้ร้านค้าชุมชนออนไลน์ Village E-commerce ที่ Facebook Fanpage ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code และดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

17 พฤษภาคม 2561 / 11.35 น.

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด

07 กุมภาพันธ์ 2561 / 16.02 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ดาวน์โหลด

16 มกราคม 2561 / 12.16 น.

ประกาศจ้างจัดงาน “การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย” จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะทำการจัดจ้างจัดงาน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานคอนกรีตทางเข้าสวนไดโนเสาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวงเงิน 1,507,000 บาท สามารถดูรายละเอียดการจัดงานได้ตามไฟล์ที่แนบ และในเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ประกาศจ้างจัดงาน “การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย” จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะทำการจัดจ้างจัดงาน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานคอนกรีตทางเข้าสวนไดโนเสาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวงเงิน 1,507,000 บาท สามารถดูรายละเอียดการจัดงานได้ตามไฟล์ที่แนบ และในเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ลิงค์แบนเนอร์